Chatbot Bard Là Gì? Công Cụ Do Google Phát Triển đối đầu Trực Tiếp Với ChatGPT.